תקנון ותנאי השימוש באתר

כללי

 1. ברוכות הבאות לאתר האינטרנט כתר מלכות (להלן: "האתר") השייך לכתר מלכות (להלן: "המפעילה"). אתר זה משמש כאתרה הרשמי של המפעילה, וכן חנות וירטואלית אשר מאפשר לגולשות ומשתמשות באתר גישה למוצריה של המפעילה, לצפות במוצרים השונים והמשתנים מעת לעת, ואף לבצע רכישות של מוצרים אלו באמצעות אתר האינטרנט, והכל בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. יצוין, כי האמור בתנאי השימוש נערך בלשון נקבה, אולם מתייחס לנשים וגברים כאחד. יודגש, כי האמור ביחיד מתייחס הן ליחיד והן לרבים.

 2. הנך מתבקשת להקפיד ולהתעדכן בתנאי השימוש של האתר מעת לעת. הפעילות באתר אינטרנט זה מהוה הסכמה מצידן של המשתמשות לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. המפעילה מציינת כי תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

 3. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או טרוניה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילה ומי מטעמה.

 4. המפעילה הינה רשאית להפסיק את פעילותה באתר האינטרנט בכל עת שתחפוץ, בצורה מלאה או חלקית, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שזו תהא מחויבת לתת הודעה מראש בכל הנוגע להפסקת הפעילות.

 5. יצוין, כי המפעילה שומרת לעצמה זכות למנוע גישה לאתר ו/או לאפשר למשתמשת לבצע פעילות מסוימת, ו/או לבטל השתתפותה של משתמשת שמתנהגת בצורה שאינה הולמת ו/או אינה ראויה ו/או צורה החורגת מהמצוין בתנאי השימוש המפורטים להלן, ו/או התנהגות אשר מעלה חשש בשל ניסיון לפגוע בניהול התקין של אתר זה.

תנאי השימוש באתר

 1. ניתן לבצע רכישות באתר זה בכפוף להתקיימותם של התנאים המצטברים הבאים:

  1. המשתמשת מעיל גיל 18, וכן כשירה לביצוע פעולות משפטיות מחייבות בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962.

  2. המשתמשת בעלת כרטיס אשראי תקין ותקף, אשר הונפק בישראל באמצעות אחת מחברות כרטיסי האשראי הקיימות בישראל.

  3. המשתמשת בעלת תיבת דואר אלקטרוני אשר פעילה ונגישה לקבלת דואר אלקטרוני בישראל.

  4. הרכישה המתבצעת באמצעות אתר זה הינה לשם צריכה פרטית בלבד, ולא צריכה סיטונאית.

 2. מפעילת החנות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, מקיומה של כל סיבה באשר היא, ללא צורך לתת הנמק ו/או הודעה מראש, שלא לאפשר לאדם מסוים וכן לכל קבוצת אנשים מסוימת להגביל את השימוש באתר, וזאת בין אם השימוש באתר אושר בעבר ובין אם לא, וזאת לרבות האפשרות להפסיק ו/או לחסום את הגישה לגלישה באתר ו/או לרכישה באמצעותו.

 3. המפעילה לא מתחייבת להעניק את כלל השירותים ו/או התכנים, כולם או חלקם, בצורה שוטפת באתר, וכן נתון בפניה האפשרות להשתמש בשיקול דעת לשם שינוי רשימת השירותים ו/או התכנים אשר ניתנים באתר, וזאת ללא צורך לתת הודעה למשתמשות.

 4. למשתמשות באתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה של המפעילה בשל ביצוע שינויים באתר.

רכישת פריטים שונים באתר

 1. על המשתמשת לבחור את הפריט, המידה והצבע המבוקשים, כאשר לצד כל פריט אשר מוצג באתר, יוצג הסבר אודות הפריט ובו יופיע מידע הנוגע לפריט המוצע וכן למחירו. מפעילת האתר רשאית לעדכן את הדף הכולל מידע אודות הפריט מפעם לפעם, כולל האפשרות – להוסיף פרטים, להשמיט, להוריד מהמלאי מוצרים שאזלו, לבצע שינוי במלאי הצבעים והמידות, ואף לשנות את מחירו של הפריט מפעם לפעם.

 2. יודגש, כי התמונות באתר הן תמונות להמחשה גרידא. עשויים להיות שינויים בין התמונות ובין הפריט המסופק בפועל, הנובעים, בין היתר, מהעובדה כי הפריטים מוצגים על גבי מסך מחשב שעשוי להעביר בצורה מעט שונה את צבעו ופרטיו הוויזואליים של הפריט. יצוין, כי למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או טרוניה ו/או דרישה בכל הנוגע לנושא זה.

 3. יצוין כי המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ואינם כוללים דמי משלוח.

 4. מפעילת החנות רשאית להציע מפעם לפעם הנחות, מבצעים והטבות שונות, הן באתר והן באמצעי תקשורת שונים ומגוונים לרבות רשתות חברתיות ודואר אלקטרוני. וזאת, בהתאם לתנאי ההטבות, שפי שפורסמו באמצעי התקשורת נשוא העניין.

 5. מפעילת החנות רשאית בכל עת שתחפוץ את ההנחות, המבצעים וההטבות, וכן להחליפם ולשנותם, וזאת בהתאם להוראות הדין החל בנסיבות אותו העניין.

 6. ככלל, לא ניתן לממש באתר כפל הנחות, אלא אם כן צוין אחרת ובמפורש.

 7. לא ניתן לבצע שימוש בקופונים המקנים הנחה ו/או הטבה מסוימת בקטגורית הפריטים המצויים תחת הכותרת "הנחה" או "SALE".

 8. תנאי מימושם של קופונים ושל מבצעים והטבות יתחלפו מעת לעת, וזאת בהתאם למידע שיפורט עם פרסומו של הקופון ו/או המבצע.

 9. יובהר, כי במקרה שבו הוחזר פריט אשר נרכש באמצעות הנחה או הטבה, וכן בתנאים אשר מזכים את המשתמשת בהחזר כספי בהתאם להוראות החוק, הסכום שיוחזר למשתמשת האתר יהא הסכום ששילמה בפועל. קרי, הסכום ששילמה לאחר ההנחה או ההטבה.

 10. למען הסר ספק, יודגש, כי לא ניתן החזר כספי בעבור רכישה שבוצעה באמצעות שימוש בקופונים.

 11. כחלק מהליך רכישת הפריטים בחנות האינטרנטית, על המשתמשת להקליד פרטים בסיסיים ואמיתיים כגון – שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מספר טלפון וכן מספר כרטיס אשראי אשר יחויב בגין הרכישה. על הקונה להקפיד למסור את הפרטים הנכונים והמדויקים בכדי להבטיח את ביצועה של ההזמנה בצורה תקינה וראויה.

 12. מפעילת האתר שומרת לעצמה זכות לתזכר משתמשות מעת לעת אודות פריטים ששמרה בסל הקניות, אולם טרם השלימה את הזמנתה, וזאת באמצעות שליחת הודעות בדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי המשתמשת, או באמצעות שליחת מסרון לטלפון של המשתמשת.

 13. יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין, עשויה להוות עבירה פלילית. כנגד משתמשות שימסרו פרטים כוזבים עשויים להינקט צעדים משפטיים הן מבחינה אזרחית והן מבחינה פלילית, וזאת לרבות תביעות נזיקין בשל נזקים שיגרמו למפעילה בשל שיבוש הפעלת האתר.

 14. (א) בעת ביצוע ההזמנה, המפעילה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ולאחר קבלת אישור ההזמנה מחברת כרטיס האשראי, זו תמסור למשתמשת הודעה כי ההזמנה שביצעה אושרה. יודגש, כי משלוח הודעה שכזו אינו מהווה ראיה על ביצועה של הפעולה, ואינו מחייב את המפעילה.

(ב) יודגש, כי החיוב בשל עלות הפריט והמשלוח הנרכש יתבצע באמצעות כרטיס אשראי מיד לאחר ביצועה של ההזמנה. כמו כן, ורק לאחר שיתקבל אישור מחברות האשראי על ביצוע החיוב, וזאת בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בין חברות האשראי לבין המפעילה, העסקה תיחשב כעסקה מאושרת.

(ג) במקרה שבו העסקה לא אושרה ו/או נדחתה על ידי חברת האשראי, המשתמשת תקבל הודעה מתאימה. יובהר, כי במצב שכזה, ההזמנה תיחשב כהזמנה שאינה בוצעה, ולא תהא כל טענה למשתמשת בכל הנוגע לעניין זה.

(ד) השלמת העסקה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים על ידי הקונה קיימים במלאי באותה העת שבה הושלמה ההזמנה. במקרה שבו פריט אזל מהמלאי, ו/או פריט הקיימת בעיה באספקתו, מכל סיבה הקיימת לכך, המפעילה רשאית להודיע לקונה על ביטול ההזמנה, ובהתאם לכך חיוב כרטיס האשראי יבוטל על ידי מפעילת החנות. הודעה בעניין זה תימסר לקונה באמצעות הודעת מסרון לטלפון הנייד שלה ו/או באמצעות שיחת טלפון ו/או באמצעות הודעה בדואר האלקטרוני של הקונה.

מדיניות החזרת מוצרים ו/או ביטול עסקה

 1. לאחר שהקונה תקבל את הפריט לידיה, עליה לבחון את הפריט מיד לאחר קבלתו, ולהודיע למפעילה אם הפריט שקיבלה הינו פריט פגום או שונה באופן מהותי מכפי שמופיע באתר (וזאת כמובן בכפוף להוראות תנאי השימוש שהוצגו לעיל וכמפורטים להלן). במקרים שכאלה, הקונה תהא בעל זכות לבטל את העסקה, וזאת בכפוף להוראות תנאי השימוש וכן בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, והתקנות הנובעות מכוחו של חוק זה.

 2. במקרה שבו עסקה בוטלה שלא בשל אי התאמה או פגם במוצר, המפעילה רשאית לגבות דמי ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. סכומם של דמי הביטול יעמדו על 5% מסכום העסקה או 100 ₪, וזאת לפי הסכום הנמוך מבניהם. במקרה שבו נעשה ביטול לאחר שליחת הפריטים לקונה, לא יוחזרו לקונה דמי המשלוח ששילמה.

 3. החלפת פריט ו/או ביטולה של עסקה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של המפעילה, במספר הטלפון: 054-2144925, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00, וביום ו' בין השעות 09:00-14:00, או לחילופין, ניתן לשלוח הודעת ביטול בכתובת הדואר האלקטרוני reut@ketermalchot.com . ניתן להחזיר מוצרים באמצעות שליח, וזאת בעבור תשלום של 35 ₪ אשר יקוזז מסכום ההחזר שינתן לקונה (במידה ויינתן). לחילופין, הקונה רשאית להחזיר את הפריט באופן עצמאי לכתובתה של המפעילה בכתובת – אפרסק 6 דימונה.

 4. הפריטים הקיימים בחנות האינטרנטית מוצעים למכירה בחנות האינטרנטית של המפעילה עד שיגמר המלאי, או לפני כן, בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת החנות.

 5. החזר כספי יתבצע בדרך של זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה. יודגש, כי ההחזר הכספי יבוצע תוך 14 ימים מהיום שהתקבל חזרה הפריט שהקונה ביקשה להחזיר. יודגש, כי מפעילת החנות רשאית לגבות דמי ביטול אשר עומדים על סך 100 ₪ או 5% מגובה העסקה – הנמוך מבניהם.

 6. מפעילת החנות האינטרנטית בעלת זכות להפסיק בכל זמן, ובהתאם לשיקול דעתה את הפעלת החנות, ואף לבטל עסקה שביצעה משתמשת החנות האינטרנטית, בהתאם לשיקול דעתה, לרבות באחד מהמקרים הבאים:

  1. לא נקלטו כראוי במערכת המפעילה פרטי תשלום וכן פרטיה המלאים והתקינים של המשתמשת ו/או הקונה.

  2. לאחר שנסתיימה עסקת הרכישה התברר כי הפריט הנקנה אזל מהמלאי.

  3. בכל מקרה אשר במהלכו ביצעו פעולה שאינה חוקית או שאינה תואמת להוראות הדין.

  4. המשתמשת ו/או הקונה מסרה פרטים שגויים בעת ביצועה של העסקה.

  5. המשתמשת ו/או הקונה ביצעה מעשה ו/או מחדל אשר גרמו לפגיעה במפעילת החנות ו/או בפעילות של החנות האינטרנטית ו/או האתר, ו/או גרמה פגיעה בצד ג' כל שיהא.

  6. במצב שבו מפעילת החנות האינטרנטית סבורה כי המשתמשת מתכוונת למכור את הפריטים לצד ' לאחר שרכשה אות באמצעות חנות זו.

  7. המשתמשת ו/או הקונה לא קיבלה את המשלוח שהזמינה תוך 14 ימי עסקים.

  8. במצב שבו נמנע ממפעילת החנות האינטרנטית לנהל באופן תקין את האתר ו/או החנות האינטרנטית, ו/או לספק למשתמשת ו/או לקונה את המוצרים השונים, ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת שהמפעילה התחייבה, לאור מקרי של כוח עליון הכוללות תקלות שונות במערכות האלקטרוניות השונות ואירועים בטחונים שונים.

 7. בהתאם לכך, ובשל הנסיבות שהוצגו לעיל, המפעילה רשאית לבטל את העסקה שבוצעה, וזאת ללא חיוב של דמי ביטול. כמו כן, המפעילה רשאית להציע למשתמשת ו/או לקונה פריט חלופי בעל ערך שווה לפריט שהזמינה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה ולנסיבות הביטול השונות. יודגש, כי במצב שבו בוטלה מכירה, במקרים המפורטים לעיל, המפעילה לא תישא בכל מצב, בנזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי אשר נגרם למשתמשת ו/או לקונה, או לצד ג'.

זכויות יוצרים ודיני קניין רוחני

 1. כל הזכויות הנוגעות לדיני הקניין הרוחני, בקשר לאתר ו/או לחנות האינטרנטית ו/או לכל נכס רוחני של המפעילה, בין אם מדובר בזכויות אשר רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם עברו רישום, לרבות פטנטים, סימני מסחר, שיטה מסחרית, מדגמים, צורת עיצוב האתר, צילומים, תמונות, מלל, טקסט וכיוב'.

 2. אין לפרסם, להפיץ, להציג, למכור, להעתיק, לשכפל, לשווק וליצור כל עבודה נגזרת כל חלק של האתר, ללא קבלת רשות מפורשת ממפעילת האתר מראש.

אחריות

 1. המשתמשת לא תעלה כל טענה ו/או טרוניה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעיל האתר ו/או החנות האינטרנטית.

 2. מפעילת האתר לא מתחייבת שתכני האתר יהיו נכונים, מדויקים ומלאים, ואף אינה מתחייבת כי תכנים אלו יהלמו את הציפיות של המשתמשת באתר.

 3. מפעילת האתר לא מתחייבת לשמור על זמינותו של האתר והחנות האינטרנטית, ו/או שירותיו של האתר, ו/או זמינות תכניו. יודגש, כי אתר זה, לצד כל השירותים הכלולים בו, אינם חסינים מפני גישות שאינן מורשות לאתר ו/או לחנות האינטרנטית ו/או מחשב המפעילה, מפני מתקפות סייבר, נזקים שונים, תקלות, וכן כשלים שונים ומגוונים. כל תקלה ו/או כשל ו/או קלקול שכזה לא יהא תחת אחריותה של מפעילת האתר ולא יהא עילה להטלת אחריות על מפעילת האתר ו/או לא תוקם זכות.

 4. השימוש באתר ו/או בחנות האינטרנטית ובכל הפונקציות העולות מכך נמצא תחת אחריותה המלאה של המשתמשת באתר. יודגש, כי הן המפעילה והן אחרים מטעמה לא יישאו באחריות ולא בכל נזק מכל סוג שהוא, אשר עשוי להיגרם ו/או נגרם למשתמשת ו/או לצד ג'.

פרטיות ואבטחה

 1. בשל העובדה שהאתר בכלל והחנות האינטרנטית בפרט פועלים בסביבה מקוונת, לא קיימת בידה של המפעילה אפשרות להבטיח חסינות בכל הנוגע לסודיות פרטי המשתמשים באתר, וכן מניעת האפשרות כי פרטים אלו יגיעו לגורמים זרים. כמו כן, לא קיימת באפשרותה של המפעילה האפשרות להבטיח חסינות מפני חדירות למחשבים ו/או מפני חשיפתו של המידה אשר נמצא במאגרים של המפעילה.

 2. יחד עם זאת, וגם במצבים שבהם לצד אמצעי האבטחה השונים שהמפעילה נוקטת בהם, צד ג' יצליח לבצע חדירה מסוימת למידה אשר שייך למשתמשות האתר ו/או לבצע בו שימוש לרעה, לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או טרוניה ו/או דרישה מצידה של המשתמשת ו/או מי מטעמה כלפי מפעילת האתר ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או מנהליה, כולם יחד ולחוד.

 3. פרטי של אמצעי התשלום, לרבות כרטיסי אשראי, חשבונות ביט, פייפל, וכל אמצעי תשלום אחר, אשר מתבצע באמצעותו פעולה באתר, לא נשמרים במערכותיה של המפעילה. כמו כן, סליקת אמצעי התשלום מתבצעת באמצעות צד ג' (חברת כרטיסי אשראי).

 4. יחד עם זאת, במקרה שבו המפעילה תמכור את האתר, החנות האינטרנטית, מניותיה ו/או חלק מהן, וכן במקרה שבו תתבצע מכירה, רכישה, או מיזוג של חלק מנכסים אלו, מפעילת האתר עשויה להעביר או לחשוף את המידע המצוי במאגריה.

 5. יודגש כי מפעילת האתר אחראית לשמור את פרטיותן של המשתמשות באתר. ברם, מפעילת האתר שומרת לעצמה את היכולת והזכות לחשוף פרטים של משתמשת במקרים מסוימים שהם בוצע מעשה ו/או מחדל אשר פגע, ו/או עשוי לפגוע במפעילת האתר ו/או בצד ג'. יודגש, כי ניתן לבצע שימוש בפרטים אלו גם במצבים שבהם המשתמשת באתר ביצעה שימוש בשירותיה של המפעילה לשם ביצוע של מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל צו שיפוטי בידיה של המפעילה אשר מורה לה למסור את פרטיה של אותה המשתמשת לצד ג' אחר, וכן בכל הליך ו/או מחלוקת משפטיים ככל שיהיו.